Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Daarom beschikt onze school over een medezeggenschapsraad (MR). In de MR hebben zowel ouders als personeel van de school zitting. Zij zijn een vertegenwoordiging van alle ouders en het personeel.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • Verbetering van het onderwijs
  • Het kiezen van leermethodes
  • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • Het schoolplan
  • De besteding van geld en gebouwen en schoolplein
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • Individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • Veiligheid (in en rond de school).

 

[button url=”https://www.vsodebrug.nl/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Jaarplan-2020-2021-MR.docx” color=”blauw” target=”_blank” transparent=”no”]Lees ons jaarplan 2020-2021[/button]

 

Wie zitten er in de MR?

Onze MR is samengesteld uit 4 ouders en 4 personeelsleden van SO Herderschee en van VSO De Brug. De directie is bij een deel van de vergadering aanwezig om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Alle leden zitten drie jaar in de MR en kunnen zich hierna nogmaals voor drie jaar beschikbaar of verkiesbaar stellen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en/of standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders van de leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

 

Jaarverslag 2019-2020 MR SO dr. Herderschee – VSO De Brug
Samenstelling MR

Eylim Kara, voorzitter/oudergeleding SO
Gert Ekkels, voorzitter/oudergeleding VSO
Simone Jansen, oudergeleding SO
Vacature, oudergeleding VSO
Mirjam Nobbenhuis, personeelsgeleding SO
Ellen Perik, personeelsgeleding SO
Anoeska Deijk, Personeelsgeleding VSO
Vacature, personeelsgeleding VSO
Directie: Arjo van der Weerd

De vergaderingen

In een regulier schooljaar komt de MR zeven keer bijeen. Door de coronamaatregelen hebben we een vergadering gecanceld.

Bijeenkomsten:

20 september 2022
8 november 2022
10 januari 2023
14 februari 2023
28 maart 2023
9 mei 2023
20 juni 2023
11 juli 2023

Scholing

We zijn op 7 november 2019 naar de SOTOG-brainstormsessie over de herstructurering van de MR/GMR geweest. Daar hebben we onder meer afgesproken dat aan de brainstormsessie door alle MR-en binnen SOTOG een vervolg gegeven gaat worden. voor het schooljaar 2020-2021 (september/november 2020).

Speerpunt

Elk jaar kiest de MR een speerpunt. Dit jaar was ons speerpunt veiligheid. Dan gaat het bijvoorbeeld  over het aannamebeleid, de fysieke veiligheid, het leerlingenaantal of over de vervanging van personeel bij ziekte. Het speerpunt is dit schooljaar wat in het water gevallen, omdat we veel aandacht hebben gegeven aan het opstellen en analyseren van de enquête over het 5- gelijke-dagenmodel.

Volgend schooljaar nemen we opnieuw als speerpunt veiligheid.

Wat er ter tafel is gebracht

5-gelijke-dagenmodel
Als MR hebben we het initiatief genomen om het 5-gelijke-dagenmodel te evalueren bij ouders, leerlingen en personeel. Met een zelfgemaakte enquête hebben we onderzocht hoe zij de invoering van het model hebben beleefd. De score bij ouders en leerlingen is positief te noemen. Een paar ouders/leerlingen vonden de wisseling naar het 5-gelijke-dagen-model niet positief. In deze gevallen vinden we het wenselijk een vinger aan de pols te houden. De uitkomst van de enquête hebben we in een nieuwsbrief met ouders gedeeld.

 Uit de enquête-uitslag voor medewerkers kwam naar voren dat het laatste lesuur voor veel leerlingen te lang was. Het gaat waarschijnlijk om de SO-leerlingen. Ook lazen we dat de stagedagen tot 16.00 uur als erg lang werden ervaren. Wellicht is het goed dat hiervoor een geleidelijke overgang komt.

Formatie en vacatures VSO
Binnen het VSO waren aan het begin van het schooljaar twee vacatures. Vincent en Marian zijn namens de MR in het sollicitatietraject meegenomen.

Het formatieplan zal volgend schooljaar voor het SO gelijk blijven met afgelopen schooljaar. Binnen het VSO is er groei in de formatie.

Interne audit
VSO De Brug zou op 18 maart geauditeerd worden, maar door de coronamaatregelen is dit bezoek niet doorgegaan. De interne audit is nu gepland voor 3 november 2020. Janet en Karlien gaan namens de MR in gesprek met het auditteam.

Afstandsonderwijs
Tijdens de laatste vergaderingen is het afstandsonderwijs, de herstart en het onderwijs op 1,5 meter afstand besproken. De herstart, met name voor het VSO, blijft een aandachtspunt doordat stages (nog) niet opgepakt kunnen worden.

Beleid
Tijdens de laatste vergadering van het jaar is er aandacht geweest voor onder meer de schoolgids, vakantierooster, studiedagen en het werkverdelingsplan voor schooljaar 2020-2021.

Arjo gaf een toelichting op de nieuwe cao/ functiehandboek. De GMR heeft haar goedkeuring aan het  functiehandboekwijziging gegeven. De medewerkers zijn inmiddels met een brief op de hoogte gebracht van het nieuwe functiehandboek.

Nieuwe MR-leden
Doordat Arlet en Martin aan het eind van schooljaar 2019/2020 afscheid namen is er binnen de MR ook aandacht geweest voor aanvulling van de MR- oudergeleding. Op de oproep in de infobrief kwamen geen reacties, daarom benaderden we zelf ouders. Simone Jansen (ouder SO) en Gert Ekkel (ouder VSO) zijn vanaf het schooljaar 2020-2021 nieuwe leden van de MR.

 

Meer weten? Neem gewoon even contact met ons op door te mailen naar mr.herderschee-brug@herderschee.nl