Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Daarom beschikt onze school over een medezeggenschapsraad (MR). In de MR hebben zowel ouders als personeel van de school zitting. Zij zijn een vertegenwoordiging van alle ouders en het personeel.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • Verbetering van het onderwijs
  • Het kiezen van leermethodes
  • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • Het schoolplan
  • De besteding van geld en gebouwen en schoolplein
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • Individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • Veiligheid (in en rond de school).

Wie zitten er in de MR?

Onze MR is samengesteld uit 4 ouders en 4 personeelsleden van SO Herderschee en van VSO De Brug. De directie is bij een deel van de vergadering aanwezig om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Alle leden zitten drie jaar in de MR en kunnen zich hierna nogmaals voor drie jaar beschikbaar of verkiesbaar stellen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en/of standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders van de leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

U kunt ons bereiken via email mr.herderschee-brug@herderschee.net