Het (V)SO heeft te maken met de kwaliteitswet (V)SO. In deze wet staan een aantal belangrijke thema’s beschreven, zoals opbrengstgericht werken, het werken met ontwikkelingsperspectief gekoppeld aan uitstroombestemmingen/profielen. Door handelingsgericht werken bereidt VSO De Brug zich voor op de eisen die voortkomen uit de kwaliteitswet en dus op het nieuwe toetsingskader.

Wat is handelingsgericht werken?

Planmatig en cyclisch onderwijsopbrengsten verhogen kan door middel van opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW). Beiden gaan uit van doelgericht werken: het stellen van ambitieuze doelen op groepsniveau die cyclisch geëvalueerd worden. HGW is meer omvattend dan OGW. Vandaar dat we op VSO de Brug kiezen voor handelingsgericht werken. HGW richt zich op resultaten van cognitieve vakken als rekenen en spelling, maar eveneens op de behaalde opbrengsten ten aanzien van welbevinden, werkhouding, sociaal gedrag en de ontwikkeling van talenten. HGW stelt zowel didactische als pedagogische doelen, omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hiertoe gebruikt HGW naast gegevens uit toetsen ook gegevens uit observaties en gesprekken met leerlingen en hun ouders.

HGW richt zich op de stimulerende en belemmerende factoren van het kind (zoals werkhouding, cognitieve mogelijkheden/ beperkingen, sociaal gedrag), van de onderwijsleeromgeving (zoals effectief leerkrachtgedrag en de kwaliteit van het onderwijs) en van de opvoeding (zoals onderwijsondersteunend gedrag van ouders).