We hebben ons onderwijs als geheel ingericht op een manier waar alle focus uitgaat naar de leerlingen. Ieder individueel is verschillend, en kan door middel van onze benadering groeien tot eigen hoogte. VSO de Brug verzorgt de volgende vakgebieden:

Cognitieve vakken
Doel: Ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden op gebied van taal/lezen, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Ontwikkelen en stimuleren van zowel de spraak-/taalontwikkeling alsmede de zintuiglijke ontwikkeling.

Praktijkgerichte vakken
Doel: Ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden en kennis op het gebied van huishoudkunde, koken, industrieel (ZeDeMo) groen, ICT/media, verkeer en techniek.

Algemene vakken
Doel: Ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, expressie, sport en spel, yoga, motorisch remedial
teaching (MRT).

Opleidingen/modules/woontraining
Doel: Leren werken, het aanleren van een goede werkhouding, het ontwikkelen van vakgerichte en arbeidsgerichte vaardigheden. De volgende opleidingen/modules zijn mogelijk:
horeca, winkel/magazijn groen, dierverzorging en schoonmaak. Daarnaast biedt VSO de Brug ook woontraining.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op school wordt er veel aandacht geschonken aan sociale vaardigheden, zoals tijdens de lessen “Opkomen voor Jezelf (OVJ). De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om door een training meer sociale vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt o.a. geleerd eigen en andermans emoties te herkennen en er rekening mee te houden. Doel is dat na afloop de leerling zelfbewuster is en beter in staat is om op een geaccepteerde manier met anderen om te gaan en eventuele problemen op te lossen.

ICT/Media
Media en technologie biedt krachtige mogelijkheden om thuis en op school het leereffect te vergroten. Tijdens diverse lessen wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Door
aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen (die digitaal actief zijn) wordt de motivatie vergroot. Tevens geeft VSO De Brug het vak ICT/Media. We vinden het voor iedere
eerling belangrijk om op een goede manier om te leren gaan met (social) media. Tijdens het vak ICT/Media wordt ingegaan op o.a. deze doelen:
De technische aspecten (bijv. gebruik van een muis, aan- en uitzetten van een apparaat, ed..
Mediawijsheid (o.a. bewust en verantwoord leren omgaan met social media, digitaal burgerschap).
Kennis (bijv. weten wat internet is en waar je het voor kan gebruiken).
Reflectie (bijv. het kritisch kijken naar je eigen gebruik van social media).